ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวตำบลขุนโขลนและตำบลใกล้เคียง โดยมีขุนโขลนสวัสดิ์ กำนันตำบลขุนโขลนเป็นหัวหน้า ได้สร้างสถานที่ที่เรียนขึ้นที่ในบริเวณวัดพระพุทธบาท ได้รับอนุญาตจากทางราชการาให้ตั้งเป็นโรงเรียนได้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2448 และได้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลขุนโขลน 1” (วัดพระพุทธบาท) โดยมีนายอินทร์ ฉิมน้อยเป็นครูใหญ่คนแรก และมีนายสะอาด อิ่มน่วมเป็นครูน้อย มีนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน

พ.ศ.2478 นายสิน เคียงศิริ ได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2479 สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.2483 บริษัทข้าวไทย จำกัด ได้สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน 1 หลังที่ริมถนนพหลโยธินติดกับ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ คือ ที่เรียนปัจจุบัน ต่อมาเกิดวาตภัยลมพายุพัดอาคารพัง จึงต้องย้ายนักเรียนกลับไปเรียนที่ภัตตาคารวัดพระพุทธบาทเป็นการชั่วคราว

พ.ศ.2496 – 2497 ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนใหม่จากเงิน กสศ. จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่นี้ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนวัดพระพุทธบาท” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต่อมาใน ปี พ.ศ.2505 ทางราชการได้แยกนักเรียนและคณะครูส่วนหนึ่งไปเรียนที่โรงเรียนท้ายพิกุล ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนใหม่และได้ยุบโรงเรียนพระพุทธบาทกับโรงเรียนวัดพระพุทธบาทใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดพระพุทธบาท” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2509 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 สองชั้น จำนวน 8 ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบ้านถ้วน) และสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ชั้นเดียว จำนวน 5 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันขออนุญาตรื้อถอนแล้ว

พ.ศ.2510 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 สองชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2

พ.ศ.2513 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 สองชั้นจำนวน 8 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2514 สร้างโรงฝึกงานแบบองค์กรและโรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันใช้เป็นอาคารประกอบอาหารกลางวัน

พ.ศ.2516 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ชั้นเดียว จำนวน 3 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบ้านถ้วน) ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร

พ.ศ.2523 ประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาอำเภอพระพุทธบาท โดยมี นายจรุง นันทปัญญา เป็นประธานศูนย์ นายบุญสม สายหยุด เป็นเลขานุการศูนย์ ในสมัยนั้นได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปรับปรุงสนามโรงเรียนฟุตบอลมาตรฐาน และมีลู่วิ่ง 400 เมตร เป็นเงิน 546,000 บาท

พ.ศ.2527 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 สองชั้น จำนวน 4 ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาท) ปัจจุบันใช้เป็นตึกอำนวยการ ได้ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องประชุมเล็ก ปรับอากาศใช้เป็นห้องประชุมครู และพัฒนาบุคลากรและสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/2526 ขนาด 21×36 ตารางเมตร ด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน 1,400,000 (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

30 กันยายน พ.ศ.2527 นายบุญมี เทียนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทเกษียณอายุราชการ ทางราชการได้เลื่อนและแต่งตั้งให้ นายบุญสม สาหยุด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเีรียนวัดพระพุทธบาทแทนต่อมา

พ.ศ.2528 คุณน้อย วุฒิโสภากร, คุณจรุง นันทปัญญา, คุณขจรศักดิ์ นันทปัญญา, คุณบัญญัติ วงษ์ประยูรม คุณเฮียงก๊อก แซ่ล้อและคุณอำนาจ วุฒิโสภากร ได้บริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จัดตั้ง “มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนขาดแคลน คุณพ่อ ร.ต.ท.เรือง นันทปัญญา และคุณพ่อโป้ย แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท” ปัจจุบนมียอดเงิน 475,249.39 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

พ.ศ.2535 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 สามชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2539 นายบัญญัติ วงษ์ประยูร ไ้ด้จัดสรรพัฒนาจังหวัดและงบพัฒนาพิเศษจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อพัฒนา โรงเรียนเช่น จัดทำระบบประปาในโรงเรียน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องจริยศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงสำนักงาน ปรับปรุงสำนักงานตึกอำนวยการ เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวัน

พ.ศ.2540 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสร้างห้องเรียนสีเขียวใช้งบประมาณติดตั้งอุปกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และทำพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2541 โดย ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานรับมอบ

16 ตุลาคม พ.ศ.2541 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท” ซึ่งเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตอนุบาลประจำอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพัฒนาสนามกีฬสาโรงเรียนเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

30 กันยายน พ.ศ.2544 นายบุญสม สายหยุด ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 เกษียณอายุราชการทางราชการได้แต่งตั้งให้นายอนันต์ โนจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสภารามมาดำรงตำแหน่งแทน

พ.ศ.2546 นายอนันต์ โนจันทึก ขอย้ายสับเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี และนายจำนงค์ นารถดนตรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเีรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทแทน

พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณจากบริษัทบริดสโตน จำกัด จัดสร้างอาคาร 35 ปี ไทยบริดจสโตนใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รับมอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โดย ฯพณฯปองพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบ

30 กันยายน พ.ศ.2550 นายจำนงค์ นารถดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายพุทธา โพธิ์มะฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทมีคณะครู 31 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 27 คน มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน มีนักเรียน 559 คน มีพนักงานบริการ 2 คน เป็นหญิง 2 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายพุทธา โพธิ์มะฮาด เป็นผู้อำนวยการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: